ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେନସୋଲାର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ |

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେନସୋଲାର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ |

ଆମ ପାଇଁ କ Any ଣସି ପ୍ରଶ୍ନ?

ଉତ୍ପାଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଡ୍ରପ୍ କରନ୍ତୁ - ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବୁ |ଧନ୍ୟବାଦ!

ଅନୁସନ୍ଧାନ
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ତୁମେ ଅଟ:
ପରିଚୟ *